top of page

Uzņemšanas noteikumi

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 80.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā 2024./2025.m.g.

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes kārtības likuma 72.panta pirmās daļas 2. apakšpunktu un Vispārējās izglītības likuma 39.panta otro daļu.

 

I.Vispārīgie jautājumi

 

 1.Iekšējie noteikumi nosaka kārtību izglītojamo uzņemšanai Rīgas 80. vidusskolā (turpmāk – Skola) īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk – izglītības programma).

2.Skola īsteno vispārējās vidējās izglītības klātienes formas izglītības programmu:

2.1. vispārējās vidējās izglītības klātienes formas inženierzinātņu groza komplektu, kas nodrošina padziļinātu matemātikas, programmēšanas, angļu valodas apguvi;

2.2. vispārējās vidējās izglītības klātienes formas medicīnas groza komplektu, kas nodrošina padziļinātu ķīmijas, bioloģijas un latviešu valodas apguvi;

2.3. vispārējās vidējās izglītības klātienes formas valodas kursa komplektu, kas nodrošina padziļinātu angļu valodas, vācu valodas, latviešu valodas un literatūras apguvi.

3.Skolas 10. klasē uzņem izglītojamos konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu vērtējumus pamatizglītības sertifikātā, ka arī sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītību norādīto mācību priekšmetos vidējo vērtējumu.

4.Izglītības programmas 11. un 12. klasē brīvajās vietās var uzņemt izglītojamos, kuri ir nokārtojuši pārbaudījumus tajos izvēlētās izglītības programmas mācību priekšmetos, kurus viņi apguvuši iepriekšējā izglītības iestādē.

 

II. Uzņemšanas komisija

5. Izglītojamo izņemšanu Skolas izglītības programmas 10.,11.,12. klasē veic uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Skolas direktors.

6.Uzņemšanas komisija:

6.1.sniedz informāciju pretendentiem par Skolas izglītības programmu, uzņemšanas kārtību;

6.2.pieņem izglītojamo uzņemšanai nepieciešamos dokumentus;

6.3.veic pārbaudi par pretendenta atbilstību uzņemšanas prasībām;

6.4.izveido pretendentu sarakstus uz izvēlētajiem izglītības programmas virzieniem;

6.5.sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu Skolā;

6.6.publicē sagatavotos pretendentu sarakstus Skolas tīmekļa vietnē www.r80vs.lv;

6.7.sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par izglītojamā uzņemšanu Skolā.

6.8.atbild par personas datu konfidencialitāti un to apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 

III.Izglītojamo uzņemšana un dokumentu iesniegšana

7.Informāciju par izglītojamo uzņemšanu konkursa kārtībā Skolas izglītības programmas 10. klasē publicē Skolas interneta vietnē www.r80vs.lv un izvieto Skolā.

8.Uzņemšanas komisija pretendentu sarakstu publicē Skolas interneta vietnē www.r80vs.lv.

9.Izglītojamo uzņemšana Skolā izvēlētajā izglītības programmas virzienā notiek atbilstoši uzņemšanas komisijas apstiprinātajiem pretendentu sarakstiem.

10.Ja izglītojamais ir bijis atbrīvots no valsts pārbaudes darbiem, tad ņem vērā izglītojamā gada vērtējumus apliecībā par vispārējo pamatizglītību mācību sasniegumus.

11.Pēc konkursa rezultātu paziņošanas dokumentu iesniegšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Skolas direktora noteiktajā termiņā.

12.Ja pēc rezultātu paziņošanas dokumenti noteiktajā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.

13.Izglītojamo uzņem Skolā atbilstošā klasē un izglītības programmā ar direktora rīkojumu pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

IV.Noslēguma jautājumi

14.Noteikumi stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.

 

 

Direktore A. Vladova  

bottom of page