top of page

Uzņemšanas noteikumi

Par uzņemšanu Rīgas 80.vidusskolā 10. klasē

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumiem Nr. 149 ”Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi” un 30.08.2011. Skolas nolikumu Nr. 152

1. Rīgas 80. vidusskola Andromedas gatve 11, Rīgā, LV 1084, tālrunis 67572997,
2. Rīgas 80. vidusskolā īsteno 10. klašu skolēniem divas izglītības programmas:

* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (IP kods 31011021, IP specializācija, padziļinātie kursi: Angļu valoda, Vācu valoda);

* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (IP kods 31013021, IP specializācija, padziļinātie kursi: Matemātika, Informātika
Ķīmija).

3. Rīgas 80. vidusskola nosaka papildus prasības uzņemšanas kārtībai Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā:
3.1. Vidējā atzīme par pamatizglītību ir 6 balles.
3.2. Pretendentiem Mazākumtautību Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā -jābūt vidējai atzīmei par pamatizglītību 6 balles.
3.3. Pretendentiem Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā atzīmēm par pamatizglītību jābūt: matemātikā ne zemāk par 6 ballēm;
3.4. Abu programmu pretendentiem, kam vidējā atzīme par pamatizglītību ir 6 balles, Valsts valodas zināšanas nevar būt zemākas par D līmeni.
3.5. Rīgas 80. vidusskola pieņem lēmumu par skolēna uzņemšanu 10. klasē trīs darbdienu laikā.

4. Dokumentu pieņemšanas laiks: nākamajā darbā dienā pēc pamatizglītības apliecības saņemšanas līdz nākamā mācību gada sākumam.

bottom of page