top of page

Rīgas 80.vidusskolas
SPORTA LAUKUMA 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1.1. Rīgas 80.vidusskolas (turpmāk tekstā - izglītības iestāde) sporta laukuma (turpmāk - laukums) iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) ir saistoši visiem laukuma apmeklētājiem.

1.2. Noteikumi nosaka laukuma darba organizāciju, darba laiku, apmeklētāju pienākumus un atbildību.

1.3. Noteikumi ir izvietoti www.r80vs.lv

1.4. Katrs laukuma apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, izvēloties atbilstošu laukuma konstrukciju, kas atbilst apmeklētāja sagatavotības līmenim, kā arī atbildību par savu un/vai bērna drošību un veselību.

1.5. Skolas administrācija neuzņemas atbildību, ja apmeklētājs neievēro/pārkāpj noteikumus, kā arī neievēro laukuma darbinieku norādījumus, tādējādi nodarot kaitējumu savai veselībai, apdraudot savu un/vai citu apmeklētāju dzīvību, cieš materiālus zaudējumus un/vai nodara materiālus zaudējumus trešajai personai.

1.6. Apmeklētājs, kurš neievēro noteikumus, izvietotās brīdinājuma un informācijas zīmes, uzrakstus, laukuma darbinieku aizrādījumus, tiek izraidīts, kā arī var tikt izsaukta Rīgas Pašvaldības policija.

2. Rīgas 80. vidusskolas sporta laukuma darba laiks

2.1. Darba laiks apmeklētājiem ir noteikts no plkst. 16.00 līdz plkst. 22.00 darba dienās un no 8.00 līdz 22.00 brīvdienās  un skolēnu brīvlaikā, svētku dienās, ja skolā nav pasākumu.

3. Rīgas 80. vidusskolas sporta laukuma darba mērķis

3.1. Rīgas 80. vidusskolas skolēnu un pilsētas iedzīvotāju aktīvās atpūtas nodrošināšana.

4. Rīgas 80. vidusskolas sporta laukuma darba organizācija

4.1. Laukuma izmantošanas laikā bērni līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam drīkst apmeklēt un izmantot tikai pieaugušu personu klātbūtnē un atrodas šo personu uzraudzībā. Pieaugušajam jābūt sasniegušam 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.

4.2. Laukuma apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, fizisko sagatavotību un drošību apmeklējuma laikā.

4.3. Laukumā uz mīkstā seguma drīkst atrasties tikai piemērotos apavos.

4.4. Laukuma administrācija neuzņemas atbildību par laukumā atstātām apmeklētāju personīgajām mantām.

4.5. Laukuma darbinieks, konstatējot laukumu, aprīkojumu un/vai iespējamo apdraudējumu apmeklētāju drošībai, nekavējoties informē laukuma vadītāju un/vai atbildīgo darbinieku, kā arī veic primārās darbības bojājumu norobežošanai vai informatīvam paziņojumam.

4.6. Laukuma apmeklētājs, konstatējot laukumu, aprīkojumu un/vai iespējamo apdraudējumu apmeklētāju drošībai, nekavējoties informē laukuma darbinieku.

4.7. Ārkārtas gadījumā zvanīt :112.

4.8. Neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā zvanīt: 113.

5. Rīgas 80. vidusskolas sporta laukumā aizliegts

5.1. Atstāt bērnus bez uzraudzības.

5.2. Lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt laukuma aprīkojumu un segumus.

5.3. Atkritumus izmest tam neparedzētās vietās.

5.4. Smēķēt.

5.5. Ienest stikla traukus; atrasties un lietot alkoholiskos dzērienus vai jebkādas apreibinošas vielas, tajā skaitā narkotikas.

5.6. Ēst tam neparedzētās vietās.

5.7. Ievest dzīvniekus.

5.8. Spēlēt azartspēles.

5.9. Ienest un izmantot pirotehnikas izstrādājumus.

5.10. Lietot necenzētus vārdus un fiziski ietekmēt vienam otru.

5.11. Iebraukt ar mehanizētiem transporta līdzekļiem (izņemot, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, pašvaldības policiju, laukumā īpašumā esošo transportu).

5.12. Braukt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem u.c. pārvietošanās līdzekļiem pa laukuma mīksto segumu.

5.13. Staigāt ar nepiemērotiem apaviem ( augsti, smaili papēži) pa laukuma mīksto segumu.

Sporta laukums

bottom of page